Decyzję o ustanowieniu Światowego Dnia Chorego Jan Paweł II ogłosił 13 maja 1992 roku w Liście skierowanym do kardynała Fiorenzo Angeliniego, przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia. Obchody Dnia Chorego miały odtąd przypadać 11 lutego każdego roku, w liturgiczne wspomnienie NMP z Lourdes. List został napisany przez Papieża w 75. Rocznicę objawień fatimskich, a jednocześnie w 11. Rocznicę zamachu na życie Papieża.

Na napisanie Orędzia na Światowy Dzień Chorego można patrzeć jak na osobiste świadectwo coraz bardziej chorego i cierpiącego Papieża, który solidarnie łączył się z cierpieniami chorych całego świata, ucząc ich przyjmowania i znoszenia choroby i cierpienia w duchu wiary chrześcijańskiej.

Pierwsze Orędzie na Światowy Dzień Chorego (1993) miało charakter programowy. Ojciec Święty łączył się najpierw z wszystkimi chorymi i cierpiącymi, dostrzegał pełne kalwarii bólu cierpienie niedostrzegane przez innych, wskazywał jednocześnie odpowiedź na pytania o sens cierpienia. Tą odpowiedzią jest Chrystus, Słowo Wcielone, Odkupiciel Człowieka, Zwycięzca Śmierci.

Dalej – zwraca się Papież do władz publicznych, organizacji krajowych i międzynarodowych oraz do wszystkich ludzi dobrej woli z apelem o zapewnienie chorym i cierpiącym odpowiedniej opieki.

 – Chorych Ojciec Święty wzywał by przeżywali coroczne obchody Dnia Chorego jako zwiastowanie żywej i pokrzepiającej obecności Pana.

 – Pracowników służby zdrowia by wytrwali w tej trudnej służbie, zachowując wrażliwość na głębokie wartości osoby ludzkiej i żeby bronili życia od poczęcia do naturalnej śmierci.

 – Pasterzy Kościoła, a szczególnie osoby zaangażowane w duszpasterstwo Służby Zdrowia by odnowili w sobie gotowość służenia chorym i cierpiącym. 

– Na koniec Papież zwracał się z modlitewnym wezwaniem do Maryi „Uzdrowienia Chorych” i „Matki żyjących” z prośbą o opiekę i wstawiennictwo u Boga. 

To pierwsze programowe Orędzie było odwoływało się do ogłoszonego wcześniej listu apostolskiego Salvifici doloris, stało się niejako wzorem dla następnych. Stąd też Orędzia na Światowy Dzień Chorego stanowiły pewnego rodzaju jedność. Jednak poszczególne dokumenty różnią się ze względu na

1. Poszczególny temat Orędzi; 2. Ważne było miejsce, które zgodnie z życzeniem Jana Pawła stanowiło centrum obchodów Światowego Dnia Chorego; 3. Czas, w którym to się działo[1].

Papież Jan Paweł II skierował do Chorych – 13 (1993-2005), Benedykt XVI – 8 (2006-2013), Papież Franciszek – 8 (od 2014-2021).

Tegoroczne Orędzie skierowane na XXIX Światowy Dzień Chorego zostało zainspirowane słowami Ewangelii Mateusza: „Jeden jest wasz nauczyciel, a wy braćmi jesteście” (Mt 23,8). Relacja zaufania u podstaw opieki nad chorymi.   


[1] Zob. M. Jędraszewski, Wstęp do Orędzi na Światowy Dzień Chorego, w: Jan Paweł II, Dzieła Zebrane, t. IV, wydawnictwo M, Kraków 2007, s. 256-257 .