Krajowy Duszpasterz Służby Zdrowia mianowany przez Konferencję Episkopatu Polski jest asystentem kościelnym dla Katolickich Stowarzyszeń Lekarzy oraz Pielęgniarek i Położnych Polskich

Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy Polskich

Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy Polskich Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy Polskich im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki powstało 11 lutego 1994 r., w trakcie Światowego Dnia Chorego na Jasnej Górze. Patronem Stowarzyszenia jest św. Łukasz Ewangelista.

Siedzibą władz Stowarzyszania jest miasto Częstochowa. Dla realizacji zadań statutowych Stowarzyszenie powołuje oddziały terenowe.

Stowarzyszenie jest organizacją społeczną o działalności pożytku publicznego, skupiającą lekarzy i lekarzy stomatologów, akceptujących naukę Kościoła Katolickiego, a w szczególności o godności i nienaruszalności życia ludzkiego od chwili poczęcia do naturalnej śmierci. Celem podstawowym Stowarzyszenia jest inspirowanie realizacji zadań lekarza w oparciu o naukę Kościoła Katolickiego.

Zadania Stowarzyszenia Lekarzy:
 1. Stała formacja duchowa i intelektualna stowarzyszonych lekarzy.
 2. Krzewienie zasad moralności i etyki katolickiej, pogłębianie znajomości dokumentów Magisterium Kościoła, szczególnie w dziedzinie bioetyki oraz dbałości o ich przestrzeganie przez swych członków.
 3. Dbałość o integrację środowiska lekarskiego wokół wartości chrześcijańskich i w oparciu o naukę Kościoła Katolickiego.
 4. Stanie na straży honoru i prestiżu zawodu lekarza oraz pielęgnowanie jego szczytnych tradycji.
 5. Współdziałanie w pracach ustawodawczych, wychowawczych, badawczych i organizacyjnych zmierzających do poprawy stanu zdrowotnego i moralnego narodu.
 6. Prowadzenie zgodnej z nauką Kościoła działalności społecznej, kulturalnej, oświatowo-wychowawczej, charytatywnej i opiekuńczej.
Stowarzyszenie realizuje zadania szczególnie poprzez:
 1. Współdziałanie ze strukturami Kościoła, a zwłaszcza duszpasterstwem pracowników służby zdrowia w systematycznej pracy nad formacją duchową i intelektualną swoich członków.
 2. Współpracę z krajowymi organizacjami katolickimi, w tym, stowarzyszeniami innych grup zawodowych oraz samorządem lekarskim.
 3. Współpracę z zagranicznymi katolickimi stowarzyszeniami lekarskimi.
 4. Podejmowanie i wspieranie inicjatyw ustawodawczych, gospodarczych, naukowych i informacyjnych zgodnych z celami Stowarzyszenia.
 5. Czynny udział członków Stowarzyszenia w życiu publicznym.
 6. Sprawowanie pieczy nad godnym reprezentowaniem oraz sumiennym wykonywaniem zawodu lekarza, szczególnie przez członków Stowarzyszenia, a także troszczenie się o ich godziwe warunki pracy i sprawiedliwe wynagrodzenie.
 7. Otaczanie opieką swych członków, szczególnie tych, którzy ponoszą negatywne konsekwencje wierności celom statutowym Stowarzyszenia.

Strona Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich – www.kslp.pl

Katolickie Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych Polskich

Katolickie Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych Polskich powstało 21 maja 1994 r., w czasie trwania 58 pielgrzymki pracowników Służby Zdrowia w Częstochowie na Jasnej Górze. Patronką stowarzyszenia jest Maryja Matka Boża i św. Łukasz Ewangelista.

Stowarzyszenie jest Organizacją Społeczną o działalności pożytku publicznego, skupiającą pielęgniarki i położne akceptujące naukę Kościoła Katolickiego. Stowarzyszenie ma prawo powoływać Oddziały Terenowe. Siedzibą władz naczelnych jest miasto stołeczne Warszawa.

Cele Katolickiego Stowarzyszenia Pielęgniarek i Położnych Polskich są następujące:
 1. Pogłębianie i krzewienie zasad moralności i etyki katolickiej oraz dbałość o ich przestrzeganie przez członków.
 2. Systematyczna praca nad własną formacją duchową i intelektualną.
 3. Godne reprezentowanie i ochrona zawodu pielęgniarki i położnej.
 4. Pielęgnowanie szczytnych tradycji zawodu.
 5. Aktywizacja członków Stowarzyszenia w życiu społecznym.
Zadania:
 1. Troska o realizację fundamentalnej zasady etyki pielęgniarskiej dotyczącej obowiązku obrony życia ludzkiego od chwili poczęcia, aż do naturalnej śmierci.
 2. Propagowanie w środowisku zawodowym nauki społecznej Kościoła, zwłaszcza dotyczącej etyki, bioetyki i godności osoby ludzkiej.
 3. Kształtowanie właściwych postaw pielęgniarek i położnych, podnoszenie ich świadomości moralnej i etycznej.
 4. Dokumentowanie i upowszechnianie wiedzy dotyczącej historii zawodu oraz wybitnych postaci pielęgniarek i położnych.
 5. Prowadzenie zgodnej z nauką Kościoła działalności społeczno – kulturalnej, oświatowo – wychowawczej, charytatywnej, opiekuńczej, samorządowej i społecznej, zwłaszcza na rzecz chorych i niepełnosprawnych.
Sposoby realizacji zadań:
 1. Organizowanie konferencji, odczytów, spotkań tematycznych.
 2. Aktywny udział w życiu środowiska zawodowego poprzez współpracę z organizacjami zawodowymi, instytucjami państwowymi, samorządowymi (krajowymi i zagranicznymi).
 3. Archiwizacja, badanie i udostępnianie materiałów dotyczących historii zawodu i wybitnych postaci pielęgniarek i położnych. Prowadzenie działalności wydawniczej.
 4. Propagowanie wiedzy o pielęgniarstwie i położnictwie oraz o pielęgniarkach i położnych wśród młodego pokolenia.
 5. Współpraca z Kościołem w organizowaniu modlitw, dni skupień, rekolekcji służących rozwojowi i pogłębianiu życia duchowego pielęgniarek i położnych oraz ich podopiecznych.
 6. Organizowanie opieki i pomocy pielęgniarskiej, lekarskiej i socjalnej dla osób potrzebujących, a zwłaszcza chorych i niepełnosprawnych przez otwieranie i prowadzenie zakładów leczniczych, opiekuńczych, pielęgnacyjnych.
 7. Wspieranie i troska o pielęgniarki i położne seniorki.

Strona krajowa Katolickiego Stowarzyszenia Pielęgniarek i Położnych Polskich – www.kspipp.pl

Stowarzyszenie Farmaceutów Katolickich Polski

Duchową opiekę nad stowarzyszeniem sprawuje kapłan zaakceptowany przez Jego Eminencję Księdza Prymasa. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Poznań, a terenem działania Rzeczpospolita Polska. Podstawową komórką Stowarzyszenia jest Koło. Zasięg działania Koła obejmuje teren diecezji.

Celem Stowarzyszenia jest:
 1. integracja środowiska farmaceutycznego w oparciu o wartości chrześcijańskie,
 2. pogłębianie zasad etyki zawodowej,
 3. pielęgnowanie tradycji zawodu,
 4. rozpatrywanie problemów związanych z praca farmaceutów i wskazywanie chrześcijańskich rozwiązań,
 5. organizowanie pomocy samokształceniowej i materialnej dla członków Stowarzyszenia,
 6. aktywizacja udziału członków Stowarzyszenia w życiu społecznym
 7. rozwijanie różnych form opieki nad młodymi farmaceutami i studentami kierunków farmaceutycznych, głównie poprzez koła stowarzyszenia.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
 1. wymianę doświadczeń zawodowych z uwzględnieniem etyki zawodowej,
 2. współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami o podobnym charakterze działania
 3. organizowanie dni skupienia, zebrań, konferencji kongresów o tematyce zawodowej i religijnej,
 4. zamieszczanie publikacji w środkach masowego przekazu
 5. prowadzenie działalności wydawniczej i popularyzacyjnej,
 6. tworzenie zespołów i komisji problemowych,
 7. rozpatrywanie żywotnych problemów związanych z pracą zawodową farmaceutów i przygotowywanie wniosków do współpracy z innymi stowarzyszeniami.

Strona Stowarzyszenia Farmaceutów Katolickich Polski – www.sfkp.pl