TYP STUDIÓW
studia o charakterze doskonalącym

POZIOM POLSKIEJ RAMY KWALIFIKACJI:

Poziom: 7

CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW:

Podyplomowe Studia Zespołowej Opieki Duszpasterskiej  Św. Jana Bożego są prowadzone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie we współpracy z Polską Prowincją Zakonu Bonifratrów. Studia przeznaczone są dla absolwentów uczelni pierwszego i drugiego stopnia, zarówno duchownych jak i świeckich.

SYLWETKA ABSOLWENTA:

Studia kształcą specjalistów w zakresie duszpasterstwa ochrony zdrowia i pomocy społecznej, i przygotowują do pełnienia funkcji kapelana lub asystenta świeckiego w posłudze duszpasterskiej na terenie szpitala, hospicjum lub innej placówki ochrony zdrowia lub pomocy społecznej, jak również w opiece domowej.

Absolwent uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie wraz z certyfikatem praktyk klinicznych i opiekuńczych nadawanym przez Polską Prowincję Zakonu Bonifratrów.

NAZWA JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ STUDIA:

Wydział Nauk Społecznych, Instytut Pracy Socjalnej

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

 

DANE TELEADRESOWE JEDNOSTKI:

Wydział Nauk Społecznych,

31-002 Kraków,

 1. Kanonicza 9, II piętro, pok. 301,

 

KIEROWNIK STUDIÓW:

Ks. dr hab. Grzegorz Godawa

e-mail: grzegorz.godawa@upjp2.edu.pl

 

OPIS PROMOCYJNY:

Cele:

 • Celem studiów jest nabycie przez studenta wiedzy, umiejętności i kompetencji w rozpoznaniu, nawiązywaniu i podtrzymywaniu relacji interpersonalnych, sposobów rozwiazywania problemów powstałych pod wpływem sytuacji choroby oraz duchowej troski o chorego i jego rodzinę.
 • Celem studiów jest również nabycie umiejętności współpracy z dyrekcją, pracownikami i wolontariuszami zespołu opiekuńczego, a także koordynacji wolontariatu, inicjowania komitetów bioetycznych, organizowania grup świeckich pomocników duszpasterstwa ochrony zdrowia i pomocy społecznej w lokalnych placówkach we współpracy z kapelanem.

KRYTERIA KWALIFIKACJI:

Kolejność zgłoszeń

WARUNKI PRZYJĘCIA NA STUDIA:

 • Warunki przyjęcia na studia: ukończone studia zawodowe lub studia magisterskie (licencjat lub magister) .
 • Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się przez Internetową Rejestrację Kandydatów (IRK). Kandydat rejestruje się na stronie www.irk.upjp2.edu.pl i postępuje zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w IRK.
 • Osoby niebędące obywatelami polskimi mogą podejmować i odbywać studia podyplomowe według zasad określonych we właściwych przepisach.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • wydrukowany formularz rekrutacyjny wygenerowany z konta kandydata w IRK opatrzony jego własnoręcznym podpisem;
 • podanie do kierownika studiów;
 • odpis dyplomu magisterskiego lub licencjackiego, lub uwierzytelniona notarialnie kopia;
 • życiorys;
 • kserokopię dowodu osobistego;
 • 2 fotografie 37×52 (bez nakrycia głowy, na jasnym tle zgodnie z przepisami dotyczącymi zdjęć do dowodów osobistych – zrobione na wprost);

TERMINY REKRUTACJI:

Termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji elektronicznej:

Nabór na semestr zimowy: 7 maja 2018 r. – 21 września 2018 r.,

Termin składania wymaganych dokumentów:

Nabór na semestr zimowy: 24 września 2018 r. – 28 września 2018 r.

 

LIMIT MIEJSC:

limit dolny: 15 osób

limit górny: 30 osób

 

OPŁATY:

opłata rekrutacyjna: 100 zł.

opłata za semestr: 1 200 zł.

 

DATA ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA STUDIÓW:

X.2018 – VI.2019

LICZBA SEMESTRÓW I ILOŚĆ GODZIN:

2 semestry (260 godzin).

SUMA PUNKTÓW ECTS:

40 ECTS

PLAN STUDIÓW NA ROK AKADEMICKI 2018/2019

PROGRAM STUDIÓW NA ROK AKADEMICKI 2018/2019

 

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW:

Zdobycie zaliczeń z wykładów, ćwiczeń, warsztatów i praktyk kliniczno-duszpasterskich.

INFORMACJE DODATKOWE

Zjazdy będą się odbywać  w systemie wykładów, ćwiczeń i warsztatów w piątki w godz. 16.00-21.00 oraz w soboty w godz. 8.30-17.00 Część zajęć będzie odbywać się metodą e-learningu. Jest przewidzianych 10 zjazdów w ciągu dwóch semestrów.

PLAKAT

REKRUTACJA NA IV EDYCJĘ-1

REKRUTACJA NA IV EDYCJĘ-2