Kurs hagioterapii 10-13.01.2019 r.

IVICA LULIĆ razem hagio- asystentką SILVANA VRDOLJAK z Zagrzebia !!

Zapraszamy  Wszystkichaszczególnie przedstawicieli edukacji, służby zdrowia, studentów, oraz członków ruchów kościelnych itp.                                                                        itych  którzy  chcą  przeżyć  wspaniałą  wyprawę  w  głąb  swojego  ducha  poznając drogę Hagioterapii   –  w  dniach  od  10  do  13  stycznia 2019 r.   w  Ożarowie Maz.

Prowadzący:Odpowiedzialny za Wspolnotę “Molitva i riječ”(Modlitwa i Słowo) z Zagrzebia, Ivica Lulić Chorwacja  razem hagio- asystentką SILVANA VRDOLJAK z Zagrzebia

Zgłoszenia:kontakt: Dom Misyjny Ożarów Maz.  tel.:(22) 722 12 57tel. kom.: +723 215 576; e-mail: boguslaw@odkupieni.pl

termin zgłoszenia do 05.01.2019 r. ofiara 200 zł. od osoby, ofiara bez noclegu z wyżywieniem 170 zł. Uwaga ! Ofiary mogą ulec zmianie!!

Zaliczka w wysokości 50% przelewem na konto:

Konto: Dom rekolekcyjno-formacyjny p.w. św. Fran­ciszka Ksa­we­rego

33 1020 1664 0000 3502 0216 3202 z dopiskiem “ofiara na (…)”  

 Serdecznie Zapraszamy !!! ks. Bogusław cpps

Hagioterapia- przypomnieniem o duchowej duszy- drogą do uzdrowienia

Reko­lek­cje ewan­ge­li­za­cyj­ne i hagio­te­ra­pia

23 – 26. 08. 2018 r.

TEMAT: Wizja nowej ewan­ge­li­za­cji i hagio­te­ra­pii

Ivi­ca Lulić, kate­che­ta i prze­wod­ni­czą­cy Wspól­no­tę Modli­twa i Słowo wraz z hagio-asy­stent­ką Silva­ną Vrdol­jak

Plan:

23.08.2018 CZWARTEK:

15.00-16.45 Fur­ta, zakwa­te­ro­wa­nie

18.00 Kola­cja – zmy­wa­nie naczyń

19.00 Kon­fe­ren­cja

* Potrze­ba nowej ewan­ge­li­za­cji; Po co żyje­my ? – egzy­sten­cja

20.30 Eucha­ry­stia-kapli­ca I pię­tro

Oka­zja do rozmów/spowiedzi: Pro­wa­dzą­cy, kapla­ni…

23.00 Cisza noc­na!!!

24.08.2018 PIĄTEK:

7.30 Medy­ta­cja w kapli­cy.

8.00 Śnia­da­nie – zmy­wa­nie naczyń

09.00 – 10.30Kon­fe­ren­cja:

* Grzech (egzy­sten­cjal­nie i biblij­nie)

* Jezus Chry­stus (Bóg i człowiek)-odkupienie

10.30 – 11.00 PRZERWA

11.00- 12.45Kon­fe­ren­cja:

* Duch Świę­ty – Siła Boża

* Nawró­ce­nie

* Wia­ra

* Modli­twa

13.00Msza św.

14.00Obiad – zmy­wa­nie naczyń

16.00 – 17.15Kon­fe­ren­cja:

*Decy­zja za Jezu­sem Chry­stu­sem

* Grun­to­wa spo­wiedź z grze­chów

* Wyzwo­le­nie od ido­li

17.15 – 17.30 PRZERWA

17.30 – 18.30

* Modli­twa o wewnętrz­ne uzdro­wie­nie

18.30 Kola­cja- zmy­wa­nie naczyń

19.30 – 21.30 Kon­fe­ren­cja:

  • * Kościół i Duch Świę­ty
  • * Sakra­men­ty ini­cja­cji
  • * Odno­wa sakra­me­na­tów ini­cja­cji
  • * Mista­go­gia – akcep­ta­cja oso­by Ducha Świę­te­go

23.00 Cisza noc­na !!!

25.08.2018 SOBOTA

7.30 Medy­ta­cja w kapli­cy.

8.00 Śnia­da­nie – zmy­wa­nie naczyń

09.00 – 10.30Kon­fe­ren­cja:

* Co potem?

* Doświad­cze­nia kan­dy­da­tów do wspól­no­ty Modli­twa i Sło­wo

* Usta­no­wie­nie wspól­no­ty Modli­twa i Sło­wo i for­ma­cja wg Regulaminu/Sta­tu­tu

10.30 – 11.00 PRZERWA

11.00 – 12.45 Kon­fe­ren­cja:

* Począt­ki i roz­wój hagio­te­ra­pii

*Hagio­te­ra­pia w kon­tek­ście mię­dzy­na­ro­do­wych stu­diów hagio­te­ra­peu­tycz­nych i Sta­tu­tu wspól­no­ty Modli­twa i Sło­wo

13.00Msza św.

14.00Obiad – zmy­wa­nie naczyń

16.00 – 18.30Kon­fe­ren­cja:

* Duch i ducho­wość jako trzon hagio­te­ra­pii

* Tera­pia ducho­wo­ści w hagio­te­ra­pii

* Ducho­wość hagio­asi­sten­ta

* Przez jakie doświad­cze­nia (prze­cho­dzi­my) od hagio­pa­cjen­ta do hagio­asy­sten­ta?

18.30Kola­cja- zmy­wa­nie naczyń

19.30 – 21.30 Kon­fe­ren­cja:

* Dia­gno­za i tera­pia zra­nie­nia hagio­asy­sten­ta

* Pro­wa­dze­nie dia­gno­zy i tera­pii w prak­ty­ce

23.00Cisza noc­na!!

26.08.2018 NIEDZIELA

7.30 Msza św.

8.30 Śnia­da­nie – zmy­wa­nie naczyń

09.30 – 11.00Kon­fe­ren­cja:

* Odpo­wie­dzi na (pisem­ne) pyta­nia uczest­ni­ków reko­lek­cji

* Wizja nowej ewan­ge­li­za­cji i hagio­te­ra­pii

11.00 – 11.30 PRZERWA

11.30- 13.15 Kon­fe­ren­cja:

* Posłu­szeń­stwo sło­wu Zało­ży­cie­la

* Fun­da­men­ty dza­ła­nia w cha­ry­zma­cie

14.00Obiad -zmy­wa­nie naczyń

Zakoń­cze­nie reko­lek­cji                    AMDG!