Krajowe Duszpasterstwo Służby zdrowia wyraża serdeczną wdzięczność Jego Ekscelencji Biskupowi Stefanowi Regmuntowi za dziesięć lat przewodniczenia Zespołowi Konferencji Episkopatu Polski ds. Służby Zdrowia.

Warszawa, 06.02.2017. Przewodnicz¹cy Zespo³u KEP ds. s³u¿by zdrowia i chorych bp Stefan Regmunt (P) podczas prezentacji orêdzia papie¿a Franciszka na XXV Œwiatowy Dzieñ Chorego, 6 bm. w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie. (mr) PAP/Bart³omiej Zborowski

Warszawa, 06.02.2017. Przewodniczący Zespołu KEP ds. służby zdrowia i chorych bp Stefan Regmunt podczas prezentacji orędzia papieża Franciszka na XXV Œwiatowy Dzień Chorego, w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie. (mr) PAP/Bartłomiej Zborowski

Ksiądz Biskup służył środowiskom medycznym przez dwie pięcioletnie kadencje. Dziękujemy za wniesienie nowej jakości w prace Zespołu a także za twórczą obecność we wszystkich wydarzeniach ogólnopolskich związanych ze Służbą Zdrowia i duszpasterską opieką nad chorymi.

Liczymy na dalsze wsparcie naszych działań  ze strony Waszej Ekscelencji, na dzielenie się zdobytym doświadczeniem. Ogarniamy życzliwą pamięcią i pozostajemy z darem modlitwy.

Krajowe Duszpasterstwo Służby Zdrowia